Om oss

HÖGALIDENS VINDKRAFTSPARK – BAKGRUND

BÅFU är en ekonomisk förening som bildades i samband med att vindkraftsprojekteringen inleddes i området mellan Botsmark och Åkullsjön. Föreningens syfte är att främja och bevaka bygdens utveckling, samt aktivt verka för att samhällsfunktioner, myndigheters agerande och beslut sammanfaller med bygdens och invånarnas intressen med avseende på en hållbar utveckling för bygden och dess fortbestånd.

Högaliden Vindkraft AB har erhållit miljötillstånd och uppför Högaliden vindpark om maximalt 25 vindkraftverk. European Wind Farms Sverige AB, avser att uppföra en vindkraftanläggning vid Botsmark i Umeå kommun, bestående av högst 19 vindkraftverk. EWFS har för detta ändamål ansökt om tillstånd enligt miljöbalken. Bolagen önskar att vindbygdsmedel (medan kallad Bygdepeng) ska utgå för att gynna trivsel och utveckling i bygden kring Högaliden vindpark

Mot bakgrund av detta anser vindkraftsexploatörerna att BÅFU är en god representant för bygden kring vindparken och kan ansvara för och administrera fördelning av Bygdepeng.

BYGDEPENGENS TILLKOMST

I förhandlingar mellan vindkraftsexploatörerna och BÅFU avtalades att en Bygdepeng ska avsättas till BÅFU. Ett samarbetsavtal upprättades mellan vinkraftsexploatörerna och BÅFU och ett särskilt Bygdepengsavtal. Med EWFS tecknades detta avtal 2016. Bygdepengen utgår under vindkraftsverkens hela livstid. Vindkraftsexploatörerna åtar sig att årligen bidra med Bygdepeng per producerande vindkraftverk, under parkens levnadstid, det vill säga första året för tilldelning blir påföljande år från vindparkens idrifttagande, sista året blir påföljande år från det att sista vindkraftverket slutat att producera. Vindbygdsmedlen skall indexregleras årligen enligt konsumentprisindex (KPI)