Blanketter & Ansökan

VEM KAN SÖKA OCH BLI BEVILJAD BYGDEPENG?

ALLA medlemmar kan söka Bygdepeng till projekt och investeringar som uppfyller Bygdepengens kriterier. Ansökningar behandlas av BÅFUs styrelse som föreslår vilka projekt som bör få del av Bygdepengen.

Mikrostöd; För ansökan om mindre belopp kan denna göras under hela året. Här är en förenklad ansöknings och utbetalande hantering. Detta kan röra sig om projekt på max 2 500 kr/år och förening.

Bygdepengen ska gå till den bygd som direkt berörs av vindkraftsexploateringen och som reglerna beskriver till projekt eller investeringar i området som:

  • Utvecklar näringslivet och genererar sysselsättning.
  • Ökar serviceutbudet och skapar trivsel för boende och besökande.
  • Främja bygdens utveckling.

FÖRENINGAR OCH KLUBBAR

En förening, klubb eller liknande som söker Bygdepeng ska bifoga följande handlingar:

Styrelsens sammansättning samt styrkt protokollsutdrag som visar att föreningen beslutat att söka Bygdepeng

Namn på den som är behörig att företräda föreningen i ärendet

FÖRVALTNING & REGLER

Beslut om hur Bygdepengen ska användas fattades av BÅFUs medlemmar år 2016.

Bygdepengen betalas ut 1 gång/år och förvaltas av styrelsen för BÅFU. Enligt stadgarna ska Bygdepengen användas till ” Bygdemedel, som kanaliseras via föreningen och som är avsedda för bygdens utveckling ska tas emot, förvaltas och fördelas av styrelsen. Fördelning ska göras i överensstämmelse med de eventuella regler som meddelats vid beslut i tilldelningen. I det fall att inget särskilt förbehåll meddelats i beslut eller på annat sätt, ska styrelsen svara för att erhållna medel används och fördelas till bygden i överensstämmelse med föreningens ändamål och/eller så att största möjliga samhällsnytta uppnås inom föreningens verksamhetsområde.”. Bygdepengen får inte heller användas till att stödja enskild person eller enskilt projekt såvida inte projektet är till nytta för hela området. Beviljade bidrag kan villkoras. Om projekt som beviljats bidrag inte genomförs, ska bidraget återbetalas till BÅFU inom 30 dagar efter begäran.


Större projekt kan kräva att medel fonderas för att kunna genomföras. Sparade medel får innehållas i högst 5 år. Styrelsen kan innehålla medel på grund av att det saknas projekt som uppfyller kraven. Bygdepeng kan beviljas till påbörjade projekt men inte till arbeten som avslutats.
Styrelsen för BÅFU ska årligen redogöra för medlemmar hur föregående års Bygdepeng använts.

Ansökningsblankett mikrostöd