BÅFU

Botsmark Åkullsjöbygdens Framtid och Utveckling

Botsmark Åkullsjöbygdens Framtid och Utveckling

Växtkraft från vinden

BÅFU är en ekonomisk förening som bildades i samband med att vindkraftsprojekteringen inleddes i området mellan Botsmark och Åkullsjön. 

Medlemmar i BÅFU
Botsmark-Åkullsjöbygdens Framtid
och Utveckling ekonomisk förening.
kallas till föreningsstämma

När: Torsdag 27 april kl 19.00
Var: Hällisgården, Åkullsjön

Kaffe/te med tilltugg serveras

OBS endast för medlemmar!

Bakgrund

Om oss

BÅFU är en ekonomisk förening som bildades i samband med att vindkraftsprojekteringen inleddes i området mellan Botsmark och Åkullsjön. Styrelsen består av 9 personer. Fyra från vardera by plus ordförande som helst ska alternera mellan byarna.

Föreningens syfte är att främja och bevaka bygdens utveckling, samt aktivt verka för att samhällsfunktioner, myndigheters agerande och beslut sammanfaller med bygdens och invånarnas intressen med avseende på en hållbar utveckling för bygden och dess fortbestånd.

I området mellan byarna Botsmark och Åkullsjön har 3 olika vindraftsexploatörer visat intresse att bygga vindkraftsparker.

Bygdepengens tillkomst

I förhandlingar mellan vindkraftsexploatörerna och BÅFU avtalas att en Bygdepeng årligen ska betalas till BÅFU. Ett samarbetsavtal upprättas mellan vinkraftsexploatörerna och BÅFU och ett särskilt Bygdepengsavtal. Bygdepengen utgår under vindkraftsverkens hela livstid. Vindkraftsexploatörerna åtar sig att årligen bidra med Bygdepeng per producerande vindkraftverk, under parkens levnadstid, det vill säga första året för tilldelning blir påföljande år från vindparkens idrifttagande,
sista året blir påföljande år från det att sista vindkraftverket slutat att producera. Vindbygdsmedlen skall indexregleras årligen enligt konsumentprisindex (KPI)

Vindkraftsexploatörerna anser att BÅFU är en god representant för bygden kring vindkraftsparkerna och kan ansvara för och administrera fördelningen av Bygdepengen.

Beskrivning av vindkraftsparkerna

Högaliden Vindkraft AB

Högaliden Vindkraft AB ( Fred Olsen ) har idag byggt och driftsatt alla 25 verk som de har tillstånd att uppföra i området kring Loberget. Verken är på 4,2 MW/st.

Båfu har skrivit avtal om bygdepeng med Högaliden Vindkraft AB 2018.

European Wind Farms Sverige AB

European Wind Farms Sverige AB, avsåg att uppföra en vindkraftsanläggning väster om Högaliden Vindkrafts anläggning med totalt 16 verk. I dagsläget har de inte fått bygglov och erforderliga tillstånd vilket gör att företaget lägger ner sin satsning i Botsmark. Avtalet med Båfu är uppsagt.

Holmen Energi AB

Holmen Energi AB, avser att bygga 30 vindkraftverk ( Högaliden 2 ) nordost om Högaliden Vindkrafts anläggning. Området ligger i Robertsfors kommun. Samrådsansökan skickas in Oktober 2022.

Utvinna energi från vinden

Så fungerar vindkraft

När man utvinner energi från vinden får man vindkraft. Vindkraft är en förnybar energikälla då den utvinns ur en källa som naturligt förnyas. Det kommer alltid att blåsa – mer eller mindre.

Vindkraftverk drivs indirekt av solen. Solens strålar ger olika temperaturer på olika platser i världen och temperaturskillnaderna skapar olika lufttryck som sätter luften i rörelse. Det börjar med andra ord blåsa och vindenergi kan skapas.

Från vindkraft till energi

Vinden får rotorbladen på vindkraftverket att snurra. Rotorbladen driver en generator där rörelseenergin omvandlas till el. Generatorn och annan känslig utrustning sitter skyddat i maskinhuset, i den så kallade nacellen, högst uppe i vindkraftverkets torn.

Genom att placera vindkraftverk i områden med mycket vind kan vi dra nytta av vindens rörelseenergi och omvandla den till elektricitet.

Bäst effekt vid lagom vindar

För att bladen ska börja snurra måste det blåsa minst fyra sekundmeter. Börjar det blåsa för mycket – mer än 25 sekundmeter – stängs vindkraftverken ner av säkerhetsskäl och för att förhindra slitage. Bäst är det vid ungefär 13 sekundmeter, då har vindkraftverket sin maxkapacitet.

Riktigt höga vindhastigheter förekommer sällan i Sverige och det är inte lönsamt att bygga kraftverk för högre vindstyrkor. Dagens vindkraftverk är dock byggda så att de kan stå emot riktigt kraftiga vindar, upp emot 70 sekundmeter. Vindstyrkor ökar ju högre upp i luften man kommer. Därför placeras turbinbladen i kraftverken på minst 100 meter höga torn.

De nya vindkraftverken har större och effektivare turbiner som genererar mer elektricitet.

Sök Bygdepeng

Blanketter & Ansökan

ALLA medlemmar kan söka Bygdepeng till projekt och investeringar som uppfyller Bygdepengens kriterier. Ansökningar behandlas av BÅFUs styrelse som föreslår vilka projekt som bör få del av Bygdepengen.

Mikrostöd; För ansökan om mindre belopp kan denna göras under hela året. Här är en förenklad ansöknings och utbetalande hantering. Detta kan röra sig om projekt på max 2 500 kr/år och förening.

Bygdepengen ska gå till den bygd som direkt berörs av vindkraftsexploateringen och som reglerna beskriver till projekt eller investeringar i området som:

  • Utvecklar näringslivet och genererar sysselsättning.
  • Ökar serviceutbudet och skapar trivsel för boende och besökande.
  • Främja bygdens utveckling.

En förening, klubb eller liknande som söker Bygdepeng ska bifoga följande handlingar:

  • Styrelsens sammansättning samt styrkt protokollsutdrag som visar att föreningen beslutat att söka Bygdepeng
  • Namn på den som är behörig att företräda föreningen i ärendet

Beslut om hur Bygdepengen ska användas fattades av BÅFUs medlemmar år 2016.

Bygdepengen betalas ut 1 gång/år och förvaltas av styrelsen för BÅFU. Enligt stadgarna ska Bygdepengen användas till ” Bygdemedel, som kanaliseras via föreningen och som är avsedda för bygdens utveckling ska tas emot, förvaltas och fördelas av styrelsen. Fördelning ska göras i överensstämmelse med de eventuella regler som meddelats vid beslut i tilldelningen. I det fall att inget särskilt förbehåll meddelats i beslut eller på annat sätt, ska styrelsen svara för att erhållna medel används och fördelas till bygden i överensstämmelse med föreningens ändamål och/eller så att största möjliga samhällsnytta uppnås inom föreningens verksamhetsområde.”. Bygdepengen får inte heller användas till att stödja enskild person eller enskilt projekt såvida inte projektet är till nytta för hela området. Beviljade bidrag kan villkoras. Om projekt som beviljats bidrag inte genomförs, ska bidraget återbetalas till BÅFU inom 30 dagar efter begäran.

Större projekt kan kräva att medel fonderas för att kunna genomföras. Sparade medel får innehållas i högst 5 år. Styrelsen kan innehålla medel på grund av att det saknas projekt som uppfyller kraven. Bygdepeng kan beviljas till påbörjade projekt men inte till arbeten som avslutats.
Styrelsen för BÅFU ska årligen redogöra för medlemmar hur föregående års Bygdepeng använts.